Najnowsze relacje naszych testerów

zobacz starsze artykuły
 • Hammerowy listopad
  21 listopad 2017 przez Arek Maćkiewicz, w Testerzy relacjonują
  Hammerowy listopad
  Czy listopad czymś się wyróżnia w plejadzie 12 miesięcy? Nie aż tak bardzo, o ile wiemy, że teraz łowimy i ubieramy się GRUBO. Listopad to czas szczególny, ponieważ drapieżniki intensywnie żerują....
  Czytaj więcej +
 • Bolenie i sandacze – Dragon Black Rock II
  16 listopad 2017 przez Mariusz Drogoś, w Testerzy relacjonują
  Bolenie i sandacze – Dragon Black Rock II
  „Prezentacja Dragon 2018”, strona dziewiąta, prawa tabelka, pozycja trzecia. Czytam: Black Rock II (spinning) 3.05 m; c.w. 5-25 g. Szybko dochodzę także do tego, iż jest to akcja Fast. I od razu...
  Czytaj więcej +
 • Czy długość ma znaczenie?
  13 listopad 2017 przez Sebastian Rej, w Testerzy relacjonują
  Czy długość ma znaczenie?
  Nieco przewrotny tytuł może mylić, ale zapewniam: w artykule chcę zmierzyć się ze stereotypem konieczności użycia tylko długiego wędziska do spinningowania bolenia w dużej nizinnej rzece. Od...
  Czytaj więcej +

Waldemar Ptak przedstawia:

zobacz starsze artykuły
 • Spinning muchowy ChubHunter na klenie
  21 listopad 2017 przez Waldemar Ptak, w Waldemar Ptak przedstawia
  Spinning muchowy ChubHunter na klenie
  Z kleniem jest podobnie, jak z pstrągiem potokowym, brzaną czy boleniem. Ryby mają swoje upodobania, lecz dostosowują się do „swojej” rzeki i to my, unikając stereotypów musimy nauczyć się w sposób...
  Czytaj więcej +
 • Czy warto spinningować gumami V-Lures?
  15 listopad 2017 przez Waldemar Ptak, w Waldemar Ptak przedstawia
  Czy warto spinningować gumami V-Lures?
  Na przestrzeni ostatnich lat w naszej ofercie pojawiają się i znikają wersje kolorystyczne przynęt miękkich, a w niektórych przypadkach – wielkościowe. Spowodowane jest to głównie spadkiem...
  Czytaj więcej +
 • Z MIXem na ryby
  14 listopad 2017 przez Waldemar Ptak, w Waldemar Ptak przedstawia
  Z MIXem na ryby
  Wybierając się na spinningowanie zaledwie możemy się domyślać aktywności ryb oraz skutecznych kolorów przynęt. Czy wobec tego musimy taszczyć wielkie pudła z przynętami? Z punktu widzenia sklepu...
  Czytaj więcej +

Uncategorised

Prawa autorskie i dane osobowe
 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie takie nazwy, które będą wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych, dalej zwane „utworami” lub „dziełem”.
 2. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w dniu wysłania zgłoszenia polach eksploatacji, w szczególności zaś na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie na wszelkich znanych nośnikach;
  b) wprowadzenie do obrotu, ich sprzedaż, użyczanie w dowolnej formie bez jakichkolwiek ograniczeń w tym pod względem ilościowym, przedmiotowym, czasowym i terytorialnym;
  c) rozpowszechnianie w dowolny sposób, publiczne udostępnienie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie w taki sposób, by każdy mógł mieć do dzieła bądź jego elementów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  d) wytwarzanie i zwielokrotnianie egzemplarzy dzieła za pomocą wszelkich znanych technik w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrowego; e) oznaczanie wszelkich towarów, produktów i usług z oferty Organizatora zarówno istniejących jak i mogących powstać w przyszłości;
  f) wykorzystanie we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych, wykorzystanie do celów marketingowych, w tym w szczególności do reklamy w jakiejkolwiek formie;
  g) wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów oraz sporządzanie kopii dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; w tym również używania i przesyłania ich w Internecie, Telewizji oraz nadawanie i publikowanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej;
  h) wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa, nadawanie i publikowanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej.
 3. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża bezwarunkową, nieodwołalną i nieograniczoną terytorialnie ani czasowo zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub osoby trzecie (wg wyboru Organizatora) jakichkolwiek (wszystkich) modyfikacji/zmian działa oraz wyraża zgodę na ich późniejsze wykorzystywanie i rozpowszechnianie w nieograniczony sposób na wszystkich znanych polach eksploatacji w szczególności tych ww.
 4. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. Uczestnik rezygnuję z nadzoru autorskiego i zezwala na anonimowe rozpowszechnianie dzieła.
 5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora albo podmiotu, na rzecz którego Organizator przeniósł autorskie prawa majątkowe do Utworu, udzielił licencji lub sublicencji, przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia przysługujących tym osobom praw autorskich lub dóbr osobistych związanych z korzystaniem z Utworu, Uczestnik będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń i do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora, w tym udokumentowanych kosztów obsługi prawnej związane ze sporem, a także do podjęcia wszelkich możliwych działania zmierzających do wyjaśnienia zasadności roszczeń osoby trzeciej i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W przypadku zasadności roszczenia osoby trzeciej, Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania dla Organizatora prawa do kontynuacji wykonywania uprawnień wynikających z Utworu.
 6. Powyższe oświadczenia i zgody Uczestnika nie wymagają dla swojej skuteczności uiszczenia przez Organizatora jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 7. Z chwilą wysłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w zgłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) i będzie dokonywane wyłącznie do celów związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu podania tych danych do widomości publicznej na portalu Facebook, na co uczestnik wyraża zgodę. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. DESIGN FISHING Spółka z o. o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060160. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i prawo ich poprawiania bądź uzupełniania a także żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi niezbędny warunek wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody w Konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE POSTANOWIENIA PRZED WYSŁANIEM PROŚBY SPONSORINGOWEJ.

Ogólne warunki udzielania sponsoringu wydarzeń wędkarskich przez Design Fishing Sp. z o. o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sponsorem w rozumieniu niniejszego dokumentu jest Design Fishing Spółka z o. o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000060160 (dalej Sponsor albo Spółka).
 2. Niniejsze Ogólne warunki udzielania sponsoringu wydarzeń wędkarskich (dalej OWU) przez Sponsora określają wyłącznie ogólny zarys warunków na jakich Spółka przyjmuje prośby o udzielenie sponsoringu oraz podstawowe założenia sponsoringu w przypadku woli jego udzielenia wybranemu przez Spółkę podmiotowi. Każdorazowo szczegółowy zakres sponsoringu oraz jego warunki określane będą w umowie sponsorskiej zawieranej przez Spółkę z podmiotem sponsorowanym.
 3. Sponsoring prowadzony przez Spółkę obejmuje wydarzenia wędkarskie prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przyjmowanie zgłoszeń o udzielenie sponsoringu

 1. Prośby o udzielenie sponsoringu (zgłoszenia) przyjmowane będą tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, tj. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listem poleconym na adres siedziby spółki z dopiskiem „sponsoring”.
 2. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy transmisji danych i działanie dostawców poczty i usług internetowych skutkujące brakiem otrzymania zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia muszą być dokonywane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, który występuje z prośbą o udzielenie sponsoringu.
 4. Prośby o udzielenie sponsoringu mogą być składane wyłącznie w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca każdego roku. Zgłoszenia uznaje się za złożone, jeżeli w wyznaczonym powyżej terminie zostaną doręczone na wskazane powyżej adres e-mailowy lub adres siedziby spółki. Prośby złożone poza powyższym okresem nie będą rozpatrywane.
 5. Prośba musi zostać złożona minimum 30 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, prośby złożone w krótszym okresie nie będą rozpatrywane.
 6. W zgłoszeniu muszą być zawarte pełne dane podmiotu zwracającego się z prośbą o udzielenie sponsoringu.
 7. Prośba musi zawierać pełne informacje odnośnie planowanych zawodów, tj. miejsce wydarzenia, rodzaj zawodów (spinningowe, spławikowe, trollingowe itd.), planowaną liczbę uczestników, datę, osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy sponsoringowej.
 8. Zgłoszenie musi być kompletne i zawarte w jednym liście lub wiadomości e-mailowej. Nie dopuszcza się składania próśb na jedno wydarzenie w kilku listach czy wiadomościach e-mail.
 9. W przypadku woli zgłoszenia próśb na sponsorowanie większej ilości wydarzeń, każda z nich musi być zawarta w odrębnym liście poleconym/ wiadomości e-mail.
 10. Zgłoszenia, które nie będą w zgodzie z powyższymi postanowieniami lub nie będą zawierały kompletnych danych, o których mowa powyżej nie podlegają uzupełnieniu i nie będą rozpatrywane.

§ 3. Podstawowe warunki udzielenia sponsoringu

 1. Każdorazowo decyzja dotycząca udzielenia lub odmowy sponsoringu jest swobodną decyzją Sponsora i jest on jedynym podmiotem decydującym o podjęciu się sponsorowania. Podmiot dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest każdorazowo zastosować się do tej decyzji.
 2. Wysłanie prawidłowej i kompletnej prośby o udzielenie sponsoringu nie rodzi obowiązku Sponsora do udzielenia sponsoringu ani nie powoduje powstania po stronie podmiotu składającego żadnego roszczenia o zawarcie umowy sponsorskiej.
 3. Sponsor zastrzega sobie prawo do udzielania wyłącznie pozytywnych decyzji co do udzielenia sponsoringu, w szczególności nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi negatywnych oraz ich uzasadniać.
 4. Nie udziela się sponsoringu podmiotom, które wcześniej były sponsorowane, a nie wywiązały się z umowy sponsoringowej lub innych ustaleń, w szczególności w zakresie obowiązków towarzyszących sponsoringowi, tj. w zakresie zamieszczania znaków towarowych lub zwrotu banerów reklamowych.
 5. W przypadku woli udzielenia sponsoringu to Sponsor decyduje o możliwym jego zakresie i formie.

§ 4. Ogólne założenia współpracy Sponsora z podmiotem sponsorowanym

 1. Szczegółowe kwestie co do zakresu sponsoringu i współpracy w tym zakresie określać będzie umowa, a poniższe postanowienia stanowią wyciąg najważniejszych założeń.
 2. Każda pozytywnie rozpatrzona przez Sponsora prośba o udzielenie sponsoringu powoduje konieczność zawarcia umowy sponsorskiej przedstawionej przez Sponsora oraz umowy bezpłatnego najmu banerów reklamowych.
 3. Każdorazowo umowa sponsorska zobowiązywać będzie sponsorowanego m.in. do wywieszenia określonej ilości banerów udostępnionych przez Sponsora oraz do upubliczniania głównego znaku towarowego Sponsora lub innych jeszcze znaków towarowych produktów znajdujących się w ofercie Sponsora. Sponsorowany podmiot, zobowiązany będzie również do zamieszczania znaków towarowych, o których mowa powyżej, na łamach mediów społecznościowych, i/lub gazety lokalnej/wędkarskiej, i/lub na plakatach reklamujących wydarzenie. Ponadto, w trosce o aspekt wizerunkowy sponsorowanego wydarzenia, podmiot sponsorowany zobowiązany będzie zachować wszystkie wymogi związane z bezpieczeństwem wydarzenia, a ponadto z dokumentowaniem imprezy, w szczególności w zakresie prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych.
 4. Banery objęte umową najmu zawartą ze Sponsorem zostaną przekazane sponsorowanemu podmiotowi przesyłką kurierską. Zwrot banerów następować będzie na adres siedziby Sponsora również przesyłką kurierską, na koszt i ryzyko podmiotu sponsorowanego.
 5. Banery oraz towary, które przekaże Sponsor w ramach umowy sponsorskiej zostaną nadane na adres podmiotu sponsorowanego dopiero po otrzymaniu przez Sponsora podpisanego przez sponsorowanego oryginału umowy sponsorskiej oraz umowy najmu banerów.
 6. Niezwrócenie banerów w terminie 14 dni od dnia kończącego sponsorowane wydarzenie skutkować będzie koniecznością uiszczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy baner.
 7. Niedopełnienie obowiązków marketingowych uregulowanych w umowie, a sygnalizowanych w punkcie 3. powyżej, w szczególności poprzez zaniechanie wywieszenia banerów i brak publikacji znaków towarowych skutkować będzie koniecznością uiszczenia kary umownej w wysokości równowartości hurtowej ceny towarów przekazanych przez Sponsora. Kara umowna będzie należna za każdy przypadek braku realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, a które dookreślone zostaną w umowach.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWU nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń ani nie kreują żadnych zobowiązań pomiędzy Sponsorem a jakimkolwiek innym podmiotem.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWU, a późniejszą umową sponsorską lub umową najmu banerów, obowiązują postanowienia umów.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z późniejszymi umowami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sponsora.
 4. Niniejsze OWU obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Zarząd Sponsora i obowiązują do dnia ich uchylenia lub zmiany.

Rady od Porady
Wasze historie
 • Zębacze dla wytrwałych

  Schyłek sezonu to trudny kawałek wędkarskiego chleba, na której niejeden wytrawny łowca połamał...
 • Przygoda z Fatty

  Przygoda z Fatty

  Przygoda rozpoczęła się późną jesienią ubiegłego roku. Wówczas postanowiłem sprawdzić skuteczność...
 • Opaskowa alternatywa i coś więcej

  Opaskowa alternatywa i coś więcej

  Miejscami, w których łowię, są rzeczne opaski. Z pewnością nie odkryję Ameryki pisząc, że...
Wydarzenia
TOP