Loteria promocyjna zanęt DRAGON i MegaBaits 2019

WYNIKI LOSOWANIA Z DNIA 15.10.19

Nagroda I stopnia: Elżbieta z Mochla
Nagroda II stopnia: Adam z Bydgoszczy

Nagrody III stopnia

 1. Łukasz Jaworski z Osielska
 2. Dominik Zemła z Nowego Dwora Mazowieckiego
 3. Iwona Grodzicka z Człuchowa
 4. Grzegorz Klesyk z Bydgoszczy
 5. Jarosław Leda z Bydgoszczy
 6. Barbara z Bydgoszczy
 7. Zbigniew Marusik z Łodzi
 8. Mateusz Klimkiewicz z Krębowa
 9. Damian Górny z Obrzycka
 10. Daniel Laps z Rypina
 11. Andrzej Ślosarz z Poznania
 12. Agata Fryca z Mistka
 13. Ewa Zemła z Nowego Dworu Mazowieckiego
 14. Piotr Gurtowski z Torunia
 15. Dorota Jaworska z Osielska
 16. Dariusz Dobrogocki z Pruszcza Gdańskiego
 17. Łukasz Obydziński z Krakowa
 18. Kamil Mielach z Białegostoku
 19. Damian Nowojewski z Odolanowa
 20. Wiktor Lisek z Biedruska

Nagrody IV stopnia

 1. Ryszard Marusik za Zgierza
 2. Adriana z Bydgoszczy
 3. Łukasz Janik z Poznania
 4. Michał Grodzicki z Człuchowa
 5. Marlena z Mochla
 6. Alicja Grodzicka z Biedruska
 7. Marta Wendlandt z Obrzycka
 8. Piotr Samoraj z Warszawy
 9. Irena Koczkodan z Bydgoszczy
 10. Krystian Serafin z Bydgoszczy
 11. Karolina Jagiełło z Łodzi
 12. Pawał Chalak z Szamotuł
 13. Wiesław Górecki z Dąbrowy Chełmińskiej
 14. Adam z Sicienka
 15. Robert Bawor z Częstochowy
 16. Henryk Kaźmierczak z Brodnicy
 17. Mateusz Martyna z Bychawy
 18. Beata Ślosarz z Poznania
 19. Henryk Galubiński z Poznania
 20. Marta z Bydgoszczy

Nagrody V stopnia

 1. Ryszard Raczkowski z Nowej Wsi
 2. Karolina Jurkiewicz z Biskupca
 3. Łukasz Musiał z Barcina
 4. Magdalena Nita z Człuchowa
 5. Sławomir Kaczmarek z Zielonej Góry
 6. Artur z Bydgoszczy
 7. Tomasz z Bydgoszczy
 8. Rafał z Sicienka 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE:
LOTERIA PROMOCYJNA ZANĘT DRAGON I MEGA BAITS 2019

 

Formularze potrzebne do zgłoszenia udziału w loterii:

 

§ I Postanowienia ogólne

 1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, prowadzona jest pod nazwą LOTERIA PROMOCYJNA ZANĘT DRAGON I MEGA BAITS 2019.
 2. Organizatorem Loterii jest Design Fishing Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Szubińskiej 2 w Kruszynie Krajeńskim, 86-005 Białe Błota, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060160; NIP 5542451575 (dalej zwana Organizatorem).
 3. Loteria stanowi loterię promocyjną objętą przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn.zm.) i prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
 4. Loteria urządzana jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Czas trwania Loterii określony jest w ten sposób, że Loteria rozpoczyna się dnia 15 maja 2019 r. i trwa do dnia 19 listopada 2019 r. Termin ten obejmuje: sprzedaż promocyjną, losowanie, termin wydania nagród oraz termin przewidziany na procedurę reklamacyjną.
 6. Termin rozpoczęcia sprzedaży towarów, których zakup uprawnia do udziału w Loterii rozpoczyna się dnia 15 maja 2019 r. Termin zakończenia sprzedaży towarów, których zakup uprawnia do udziału w Loterii upływa dnia 30 września 2019 r. Towary, które zostaną nabyte poza wskazanym okresem nie biorą udziału w loterii.
 7. Czas dokonywania zgłoszeń udziału w Loterii możliwy jest w okresie od 15 maja 2019 r. do 8 października 2019 r. O zachowaniu terminu do wysyłki zgłoszenia za pomocą poczty decyduje data nadania przesyłki, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki, które wpłynęły na adres Organizatora nie później niż do dnia 11 października 2019 r.
 8. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, w dniach i godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.firmadragon.pl/sponsoring/loteria od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 19 listopada 2019 r.

§ II Zapewnienie prawidłowości organizowanej Loterii

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja Nadzoru (dalej Komisja) działająca na podstawie regulaminu Komisji. Osoby będące w składzie Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu Loterii.
 2. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii i przewodniczenie pracom Komisji. Osoba ta zobowiązana jest posiadać aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn.zm.).

§ III Warunki uczestnictwa i zasady prowadzenia Loterii

1.Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, która w terminie od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. dokona w dowolnym sklepie na terenie Polski zakupu co najmniej 10 (słownie: dziesięć) paczek zanęt wędkarskich z oferty Organizatora z serii zanęt określonych poniżej i wytnie z ich opakowań 10 (słownie: dziesięć) polskich kodów weterynaryjnych Organizatora oraz dokona, w sposób odpowiadający Regulaminowi, poprawnego zgłoszenia udziału w Loterii.

2. W Loterii udział biorą wyłącznie zanęty, które należą do wymienionych poniżej serii:

a. zanęty marki DRAGON następujących serii:

 • QUATTRO;
 • ZANĘTY ZIMOWE EXPRESS;
 • ZANĘTY ELITE z wyłączeniem atraktorów ELITE;
 • ZANĘTY MAGNUM;
 • ZANĘTY XXL;
 • KONCENTRAT SUPER LOCK;
 • ZANĘTA KLUBOWA RZEKA;
 • ZANĘTY KLUBOWE TEAM DRAGON z wyłączeniem atraktorów TEAM DRAGON;

b. zanęty marki MEGA BAITS następujących serii:L

 • MEGA BAITS TACTICX;
 • PELLET MEGA BAITS METHOD FEEDER;
 • ZANĘTY MEGA BAITS METHOD FEEDER 

3. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne, ułomne osoby prawne oraz pracownicy Organizatora oraz pracownicy Zakładu Produkcji Pasz i Zanęt Wędkarskich RECORD Spółka z o. o. (KRS: 0000067303) oraz osoby zaangażowane przy organizacji Loterii jak i małżonkowie, rodzice i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz Organizatora lub Zakładu Produkcji Pasz i Zanęt Wędkarskich RECORD Spółka z o. o.

4. Zgłoszenie dokonane musi być na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępnym (i.) na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.firmadragon.pl/sponsoring/loteria w dniach od 15 maja 2019 r. do 8 października 2019 r., a ponadto w branżowej prasie wędkarskiej tj. w (ii.) numerze 8 (słownie: ósmym) czasopisma Wiadomości Wędkarskie, (iii.) numerze 8 (słownie: ósmym) czasopisma Wędkarski Świat, (iv.) numerze 5 (słownie: piątym) czasopisma Wędkarstwo 360. Formularz musi zostać wypełniony w sposób kompletny i czytelny, niekompletność lub nieczytelność danych osobowych spowoduje odrzucenie zgłoszenia jako niespełniającego wymagań tego regulaminu.

5. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie za pośrednictwem operatora pocztowego POCZTY POLSKIEJ S.A. na adres siedziby Organizatora wypełnionego formularza wraz z 10 (słownie: dziesięcioma) oryginalnymi kodami weterynaryjnymi w języku polskim wyciętymi z opakowań zanęt wędkarskich znajdujących się w ofercie Organizatora i biorących udział w Loterii, które nabyte zostały w okresie wskazanym w § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Kody weterynaryjne z opakowań, które nie są w języku polskim nie biorą udziału w Loterii.

6. Kody weterynaryjne muszą być oryginalne i w sposób trwały przyczepione do formularza zgłoszeniowego poprzez ich przyklejenie bądź przypięcie zszywaczem, zawsze w taki sposób, że możliwe będzie ich przeliczenie bez ich zniszczenia oraz w taki sposób, który umożliwia całościowy ogląd wszystkich kodów. Uczestnik loterii powinien zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) zanęt przez okres trwania loterii tj. od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 19 listopada 2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo to ewentualnego żądania doręczenia dowodów zakupu zanęt. Zwycięzca, który na żądanie Organizatora nie dostarczy oryginałów dowodów zakupu zanęt przesłanych w formularzu zgłoszeniowym traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

7. Kody weterynaryjne muszą być wycięte w takiej wielkości, jakiej jest ramka na opakowaniu zanęty.

8. Formularz zgłoszeniowy może zawierać tylko 10 (słownie: dziesięć) kodów weterynaryjnych. W przypadku zebrania przez uczestnika wielokrotności 10 kodów weterynaryjnych, każde kolejne 10 (słownie: dziesięć) kodów może zostać wysłane wraz z kolejnym formularzem zgłoszeniowym.

9. Formularz zgłoszeniowy nie może zawierać kodu weterynaryjnego ciasta z oferty Organizatora lub innego produktu z jego oferty, który nie został określony w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

10. Formularz powinien zostać zapakowany w białą kopertę w formacie C4 o rozmiarze 229x324 mm, dostosowaną do formatu arkusza A4, który jest istotny do celów przeprowadzenia losowania.

11. Koperta nie ma być kolorowana, opatrzona rysunkiem, nie może być też usztywniana ani być kopertą bąbelkową.

12. Koperta nie może być w żaden sposób dodatkowo obciążana ani w żaden inny sposób modyfikowana. W kopercie znajdować powinien się wyłącznie formularz zgłoszeniowy i wycięte kody weterynaryjne.

13. Koperta, poza danymi adresata i nadawcy, musi zawierać dopisek LOTERIA PROMOCYJNA.

14. Każda koperta może zawierać tylko jeden formularz zgłoszeniowy z 10 kodami weterynaryjnymi. W przypadku jeżeli koperta zawiera mniejszą ilość kodów weterynaryjnych to nie spełnia wymogów i nie może stanowić podstawy do wygrania nagrody. Jeżeli koperta zawiera większą ilość kodów weterynaryjnych niż 10 to bierze udział w grze jednakże takie zgłoszenie może stanowić podstawę do wygrania tylko jednej nagrody, nawet jeżeli zgłoszenie zawiera wielokrotność 10 kodów weterynaryjnych w jednej kopercie.

15. Wysyłka zgłoszenia może nastąpić listem zwykłym lub listem poleconym, wyłącznie za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ S.A.

16. Prawidłowo złożone zgłoszenie to takie, które zawiera kompletnie i czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii oraz z podpisanymi oświadczeniami i spełnia dodatkowe wymogi, o których mowa w ustępie 1-15.

17. Jeżeli przystąpienie do loterii nie spełnia jakiegokolwiek ze wskazanych powyżej warunków lub jest niekompletne bądź nieczytelne, to zostaje wyeliminowane i nie jest to skuteczne zgłoszenie udziału w Loterii i nie stanowi podstawy do uzyskania nagrody.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych przez operatora pocztowego.

19. Wszystkie nadesłane koperty umieszczane są przez członka Komisji w specjalnie do tego przygotowanej urnie, zabezpieczonej przed jej otwarciem i ingerowaniem w jej zawartość.

20. Każdy Uczestnik może nadesłać więcej formularzy zgłoszeniowych. W przypadku wysłania większej ilości formularzy zgłoszeniowych do Loterii zawierających 10 (słownie: dziesięć) kodów weterynaryjnych, Uczestnik uprawniony jest do otrzymania tylko jednej nagrody w Loterii.

§ IV Nagrody

1. W Loterii przewidziano następujące nagrody:

 • a. Nagroda I stopnia tj. łódź wędkarska RIVER FOX 420 o wartości 11 168,40 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1241,00 zł
 • b. Nagroda II stopnia tj. łódź wędkarska RIVER FOX 390 o wartości 10 688,70 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1188,00 zł
 • c. Nagrody III stopnia tj.: i. 20 sztuk kołowrotków Mega BAITS BLACK SHADOW FR750i wartości [231,99] zł brutto każdy
 • d. Nagrody IV stopnia tj.: i. 20 sztuk kołowrotków Mega BAITS BLACK SHADOW FR740i wartości [227,99] zł brutto każdy
 • e. Nagrody V stopnia tj.: i. 20 sztuk kołowrotków Mega BAITS Combat FR635i o wartości [189,99] zł brutto każdy
 • f. Nagrody VI stopnia tj.: i. 20 sztuk kołowrotków Mega BAITS Combat FR630i o wartości [184,99] zł brutto każdy
 • g. Nagrody VII stopnia tj.: i. 20 sztuk kołowrotków Mega BAITS Combat FR620i o wartości [179,99] zł brutto każdy.

2. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 44 585,10 zł na co składa się wartość nagród I i II stopnia tj. łodzi i nagród dodatkowych w kwocie: 24 286,10 zł oraz wartość nagród III-VII stopnia tj. kołowrotków 20 299,00 zł.

3. Żaden zwycięzca nie może otrzymać więcej niż jednej nagrody.

§ V Losowanie

 1. W Loterii przewidziano losowanie nagród, które odbędzie się w siedzibie Organizatora tj. przy ul. Szubińskiej 2 w Kruszynie Krajeńskim; 86-005 Białe Błota w dniu 15 października 2019 r. o godzinie 12:00.
 2. Podczas losowania mogą być obecne osoby trzecie. Osoby które chcą uczestniczyć w losowaniu, ze względu na ograniczenia lokalowe Organizatora, powinny poinformować Organizatora o woli przybycia co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed losowaniem w celu upewnienia się, że Organizator dysponuje jeszcze miejscem w sali w której odbędzie się losowanie.
 3. Podczas losowania podawane będą pełne dane osobowe (imię, nazwisko i miejscowość) tylko tych osób, które wyraziły zgodę na podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości jako zwycięzców Loterii. Zwycięzcy, którzy nie wyrazili takiej zgody zostaną podczas losowania wymienieni w ten sposób, że zostanie podane imię oraz miejscowość, z której zwycięzca pochodzi.
 4. Losowanie nagród odbędzie się spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do udziału w Loterii, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział zgłoszenia dokonane za pomocą POCZTY POLSKIEJ S.A., które wpłynęły do biura Organizatora nie później niż do dnia 11 października 2019 r.
 5. Z przebiegu losowania Komisja sporządza odpowiednie protokoły dokumentujące ich przebieg.
 6. Nagrody losowane będą od nagrody I stopnia do nagród VII stopnia według kolejności określonej w § 4 ust. 1. Losowanie przebiegać będzie w następujący sposób:
 • a. Losowania nagród odbywają się poprzez ręczne wylosowanie kopert przez osobę wybraną przez Komisję. Osobą, która będzie dokonywała losowania będzie jakakolwiek osoba obecna podczas losowania, nie wyłączając pracowników Organizatora. Nie może to być osoba będąca członkiem Komisji.
 • b. Osoba ta będzie losowała koperty odwracając się od urny w taki sposób ażeby nie widzieć losowanych kopert.
 • c. Tuż przed losowaniem Komisja dokona otwarcia urny ze wszystkimi nadesłanymi zgłoszeniami.
 • d. Po otwarciu urny, osoba wybrana przez Komisję manualnie wymiesza wszystkie znajdujące się w urnie koperty. Osoba, która będzie dokonywała przemieszania kopert jest inną osobą aniżeli ta, która będzie losowała. Osobą która będzie dokonywała przemieszania kopert będzie jakakolwiek osoba obecna podczas losowania, nie wyłączając pracowników Organizatora. Nie może to być osoba będąca członkiem Komisji.
 • e. Osoba, która będzie mieszała koperty również będzie odwrócona od urny w taki sposób ażeby nie widzieć kopert.
 • f. Po wymieszaniu, osoba losująca wylosuje ręcznie pierwszą kopertę z urny.
 • g. Po wylosowaniu członek Komisji odbierze od osoby losującej wylosowaną kopertę i Komisja dokonana wstępnej weryfikacji poprawności zgłoszenia, w szczególności formatu i innych elementów, które w myśl tego Regulaminu powinna spełniać koperta.
 • h. Jeżeli ze wstępnej weryfikacji wynika, że koperta nie spełnia warunków określonych w Regulaminie koperta ta zostaje wykluczona z Loterii, co stwierdzone zostanie stosownym protokołem Komisji. W takim przypadku osoba losująca przystępuje do kolejnego losowania.
 • i. W przypadku pozytywnej kontroli koperty, Komisja dokona otwarcia wylosowanej koperty i przystąpi do weryfikacji poprawności formularza zgłoszeniowego i udziału danej osoby w Loterii, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • j. W przypadku jeżeli z weryfikacji wynika, że formularz zgłoszeniowy nie spełnia warunków określonych w regulaminie, w szczególności poprzez brak kompletnych i właściwych kodów weterynaryjnych lub w inny sposób narusza Regulamin, formularz ten zostaje wykluczony z Loterii, co stwierdzone zostanie stosownym protokołem Komisji. W takim przypadku osoba losująca przystępuje do kolejnego losowania.
 • k. W przypadku pozytywnej kontroli formularza, Komisja dokona ogłoszenia danych zwycięzcy pierwszej z nagród. Ogłoszenie danych nastąpi wraz z podaniem dokładnych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz miejscowości, z której pochodzi zwycięzca albo z podaniem wyłącznie imienia i miejscowości, z której pochodzi zwycięzca. Zakres danych uzależniony jest od zgody wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym. Po wylosowaniu i ogłoszeniu Komisja umieszcza formularz zgłoszeniowy wraz z kodami i kopertą w osobnej czystej kopercie wraz z zaznaczeniem, że jest to zwycięzca. Na czystej kopercie zostanie odnotowane której nagrody dotyczyło losowanie.
 • l. Następnie osoba losująca przystępuje do losowania kolejnych nagród, zgodnie z kolejnością ich wymienienia w § 4 Regulaminu, z zachowaniem powyższych zasad losowania.
 • m. W przypadku jeżeli w kolejnych losowaniach wylosowana zostanie koperta osoby, która wygrała już nagrodę w którymś z poprzednich losowań, koperta ta, jeżeli nie podlega wykluczeniu z loterii zgodnie z niniejszym Regulaminem, zostaje otwarta w celu dokładnej weryfikacji, czy rzeczywiście zachodzi tożsamość osoby, która już wygrała w poprzednim losowaniu. Jeżeli identyczność osoby zostanie potwierdzona, osoba ta nie jest uprawniona do kolejnej nagrody i osoba losująca przystępuje do kolejnego losowania. Tożsamość osób będzie weryfikowana na podstawie takich danych jak: imię, nazwisko, miejscowość i adres e-mail, które podawane są w formularzu zgłoszeniowym.
 • n. Po wylosowaniu wszystkich nagród losowanie dobiega końca.
 • o. Wszystkie koperty i formularze, tj. zarówno te wylosowane jak i te wylosowane, a wykluczone z loterii oraz niewylosowane zostają przez Organizatora zachowane na potrzeby finalizacji Loterii i do zakończenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego i upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w loterii. Po tym okresie zostają trwale zniszczone przez Organizatora, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym podatkowymi konieczne jest ich dłuższe przechowywanie.

§ VI Zawiadomienie o wygranej i odbiór nagród

 1. Zwycięzcy nagród I i II stopnia zostaną poinformowani o wygranej poprzez nadanie, w terminie 3 (słownie: trzech) dni od losowania, listu poleconego na adres wskazany w formularzu. Dodatkowo Organizator zawiadomi tych zwycięzców poprzez nadanie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Po doręczeniu informacji drogą elektroniczną lub listem poleconym, zwycięzca nagrody I i II stopnia zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia otrzymania informacji o wygranej i ustalenia szczegółów odbioru nagrody. Skontaktowanie się z Organizatorem powinno nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail z którego otrzymano wiadomość wysłaną przez Organizatora, nie później niż w terminie 5 (słownie: pięciu) od dnia jej otrzymania przez Zwycięzcę.
 2. Zwycięzcy nagród III - VII stopnia zostaną poinformowani o wygranej poprzez nadanie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Po doręczeniu tej informacji e-mail zwycięzca nagrody III - VII stopnia zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia otrzymania informacji o wygranej. Skontaktowanie się z Organizatorem powinno nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail z którego otrzymano wiadomość wysłaną przez Organizatora, nie później niż w terminie 5 (słownie: pięciu) od dnia jej otrzymania przez Zwycięzcę.
 3. Wyniki losowania dostępne będą na stronie Organizatora pod adresem www.firmadragon.pl/sponsoring/loteria oraz fanpage'u marki Organizatora pod adresem www.facebook.com/firmadragonpl/. W obu wskazanych miejscach wyniki będą dostępne najpóźniej od dnia 18 października 2019 r. do dnia 19 listopada 2019 r. Zakres danych osobowych zawartych w wynikach losowania będzie zależny od tego czy dany zwycięzca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie czy też jej nie wyrazi.
 4. Nagroda I i II stopnia będą do odbioru w siedzibie Organizatora w dniach od 22 października 2019 r. do dnia 5 listopada 2019 r. po wcześniejszym zawiadomieniu o planowanym terminie odbioru. Zawiadomienie powinno być dokonane z co najmniej 3 (słownie: trzy) dniowym wyprzedzeniem. Nagrody III – VII stopnia zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej od dnia 25 października 2019 r. na adres zwycięzcy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Wysyłka nagród nastąpi tylko do zwycięzców, którzy potwierdzą otrzymanie informacji o wygranej, zgodnie z ust. 2. W przypadku braku potwierdzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
 5. Warunkiem wydania nagrody jest okazanie dokumentu tożsamości, w którym dane są tożsame z danymi podanymi w formularzu oraz, jeżeli jest to wymagane prawem, po podpisaniu wymaganych przepisami dokumentów.
 6. Zwycięzcy zobowiązani są odebrać nagrody I i II stopnia na koszt własny. Nagrody III – VII stopnia, doręczone zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Organizatora na adres wskazany w formularzu. W przypadku wskazania na formularzu adresu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koszt wysyłki pokrywa zwycięzca.
 7. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.
 8. Brak odbioru nagrody I i II stopnia do dnia 5 listopada 2019 r., równoznaczne jest z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń ze strony zwycięzcy.
 9. Brak odbioru nagrody III – VII stopnia, nadanej kurierem zgodnie z ust. 4 skutkujący jej zwrotem na adres Organizatora równoznaczny jest z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń ze strony zwycięzcy.
 10. W przypadku braku odbioru nagrody przez zwycięzcę lub braku kontaktu z jego strony w celu sfinalizowania odbioru, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
 11. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia pisemne zaświadczenia o uzyskanej wygranej, z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn.zm.)
 12. Gdy okaże się, że zachodzi tożsamość osoby, o której mowa w § V ust. 6 litera m Regulaminu pomimo rozbieżności danych w formularzu to osoba ta nie jest uprawniona do wygrania drugiej nagrody zgodnie z § IV ust. 3 Regulaminu i nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
 13. Gdyby okazało się, że zwycięzcą loterii jest osoba wyłączona z udziału w loterii zgodnie z niniejszym regulaminem, traci ona prawo do nagrody i nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania nagrody na okres 10 dni w przypadku jeżeli poweźmie wątpliwość co do tego czy zwycięzca powinien otrzymać nagrodę, w szczególności czy nie jest jedną z osób podlegającą wyłączeniu z Loterii na mocy niniejszego regulaminu. W terminie wskazanym powyżej zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające i dopiero po stwierdzeniu braku sprzeczności z regulaminem nagroda zostanie wydana.

§ VII Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane w celach urządzenia i przeprowadzenia Loterii, w tym do udziału w losowaniu, wydaniu nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii jest dobrowolna jednakże jest niezbędna do wzięcia w niej udziału.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii zawiera formularz zgłoszeniowy. Formularz zawiera również klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych w innym celu aniżeli sam udział w Loterii jednakże nie jest obowiązkowa, lecz dobrowolna i nie musi zostać wyrażona w celu udziału w Loterii.
 3. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w okresie trwania Loterii. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. spółka Design-Fishing Sp. z o. o. z siedzibą, Kruszynie Krajeńskim, ul. Szubińska 2, 96-005 Białe Błota. Dane będą wykorzystywane do celów udziału i przeprowadzenia Loterii zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Loterii. Przekazane dane nie będą nikomu udostępniane poza podmiotami, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa i poza podmiotami, które współpracują z Organizatorem przy realizacji Loterii do których zalicza się doradców prawnych, operatora pocztowego, przedsiębiorstwa przewozowe w przypadku dostarczenia nagrody za pośrednictwem kuriera jak również podmiotami świadczącymi na rzecz Organizatora obsługę systemów teleinformatycznych. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Loterii. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Dane uczestników będą przetwarzane w czasie trwania Loterii, nie dłużej jednak niż nakazują przepisy prawa w celu zapewnienia prawidłowej sprawozdawczości po zakończeniu Loterii oraz przeprowadzenia i zakończenia postępowania reklamacyjnego i upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w loterii. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres pięciu lat liczony od końca roku w którym zakończono Loterię albowiem jest to niezbędne do udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje skarga na niewłaściwe przetwarzanie kierowana do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ VIII Kwestie podatkowe

 1. 1. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 2. 2. Organizator oświadcza, że w ramach niniejszej loterii promocyjnej, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 200) oraz przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165.) zwycięzca zobowiązany jest do zapłaty podatku od wygranej jeżeli wygrana w loterii jest wyższa aniżeli 2280 zł. Organizator pobierze należny zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości wygranej i przekaże go do odpowiedniego urzędu skarbowego. Powyższe dotyczy zwycięzcy nagrody I i II stopnia. 

§ IX Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 6 listopada 2019 r. na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki (w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera) lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki bądź w przypadku jej wniesienia drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej, a na potrzeby tego paragrafu za formę pisemną uznaje się reklamacje wysłane pisemnie, dostarczone osobiście na adres siedziby Organizatora lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Reklamacja powinna obowiązkowo zawierać dopisek „REKLAMACJA - LOTERIA PROMOCYJNA ZANĘT DRAGON I MEGA BAITS 2019”.
 4. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20) reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
 5. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej doręczenia, jednak nie później niż do dnia 19 listopada 2019 r.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.
 7. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wniesienia reklamacji do dnia odpowiedzi na reklamację. 

§ X Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
 3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii.
TOP