Loteria promocyjna zanęt DRAGON i MegaBaits 2018

 AKTUALIZACJA z dnia 22. października 2018

OGŁOSZENIE WYNIKÓW LOTERII
"Loteria Promocyjna Zanęt Dragon i Mega Baits 2018"

Zgodnie z regulaminem loterii w dniu dzisiejszym zostało przeprowadzone losowanie nagród rzeczowych, czyli aż 3 łódek Semper 440xt!
Nadesłanych zgłoszeń było naprawdę dużo, dziękujemy. Informujemy, iż szczęśliwymi zwycięzcami zostali:

 • pan Grzegorz Klesyk z Bydgoszczy

 • pan Łukasz Obydziński z Krakowa

 • pani Marlena z Sicienka.

WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Oficjalne potwierdzenia wygranej zostaną nadane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z regulaminem loterii.


SPECYFIKACJA ŁODZI SEMPER 440XT
 • Fotel obrotowy x 2
 • Rolka kotwiczna dziobowa
 • Jaskółka SEMPER 440/440XT x 4
 • Podstawa montażowa do akumulatora
 • Instalacja elektryczna 12V
 • Pantograf do silnika elektrycznego
 • Wykładzina kokpitu
 • Uchwyt na wędki poziomy
 • Dwukolorowy kadłub
 • Reling Inox x 4
 • Poler Inox x 4
 • Lampa pokładowa LED
 • Podświetlenie pokładu LED
 • Instalacja nawigacyjna LED
 • Mocowanie zbiornika paliwa plus przejścia
 • Miara wędkarska
 • Plandeka na łódź

Łączna wartość: ok 15 000 zł!

 


REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE:
LOTERIA PROMOCYJNA ZANĘT DRAGON I MEGA BAITS 2018

I. Postanowienia ogólne

 1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, prowadzona jest pod nazwą LOTERIA PROMOCYJNA ZANĘT DRAGON I MEGA BAITS 2018
 2. Organizatorem Loterii jest Design Fishing Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Szubińskiej 2 w Kruszynie Krajeńskim; 86-005 Białe Błota, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060160; NIP 5542451575 (dalej zwana Organizatorem).
 3. Loteria stanowi loterię promocyjną objętą przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn.zm.) i prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
 4. Loteria urządzana jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Czas trwania Loterii określony jest w ten sposób, że Loteria rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2018 r. i trwa do dnia 19 listopada 2018 r. Termin ten obejmuje: sprzedaż promocyjną, losowanie, termin wydania nagród oraz termin przewidziany na procedurę reklamacyjną.
 6. Termin rozpoczęcia sprzedaży towarów, których zakup uprawnia do udziału w Loterii rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2018 r. Termin zakończenia sprzedaży towarów, których zakup uprawnia do udziału w Loterii upływa dnia 30 września 2018 r.
 7. Czas dokonywania zgłoszeń udziału w Loterii możliwy jest w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 8 października 2018 r. O zachowaniu terminu do wysyłki zgłoszenia za pomocą poczty decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki, które wpłynęły na adres Organizatora nie później niż do dnia 15 października 2018 r.
 8. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, w dniach i godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.firmadragon.pl/sponsoring/loteria od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 19 listopada 2018 r.

II. Zapewnienie prawidłowości organizowanej Loterii

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja Nadzoru (dalej Komisja) działająca na podstawie regulaminu Komisji. Osoby będące w składzie Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu Loterii.
 2. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii i przewodniczenie pracom Komisji. Osoba ta zobowiązana jest posiadać aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn.zm.).

III. Warunki uczestnictwa i zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, która w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. dokona w dowolnym sklepie zakupu co najmniej 10 (słownie: dziesięć) paczek zanęt wędkarskich z oferty Organizatora i wytnie z ich opakowań 10 (słownie: dziesięć) polskich kodów weterynaryjnych Organizatora i dokona, w sposób odpowiadający Regulaminowi, poprawnego zgłoszenia udziału w Loterii.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne, ułomne osoby prawne oraz pracownicy Organizatora oraz pracownicy Zakładu Produkcji Pasz i Zanęt Wędkarskich RECORD Spółka z o. o. (KRS: 0000067303) oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz małżonkowie, rodzice i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz Organizatora lub Zakładu Produkcji Pasz i Zanęt Wędkarskich RECORD Spółka z o. o.
 3. Zgłoszenie dokonane musi być na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępnym (i.) na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.firmadragon.pl/sponsoring/loteria w dniach 1 czerwca 2018 r. do 8 października 2018 r., a ponadto w branżowej prasie wędkarskiej tj. w (ii.) numerze 7 (słownie: siódmym) czasopisma Wiadomości Wędkarskie, (iii.) numerze 7 (słownie: siódmym) czasopisma Wędkarski Świat, (iv.) numerze 141 (słownie: sto czterdzieści jeden) czasopisma Wędkarstwo Moje Hobby oraz (v.) numerze 4 (słownie: czwartym) czasopisma Karp Max. Formularz musi zostać wypełniony w sposób kompletny i czytelny, niekompletność lub nieczytelność danych osobowych może spowodować odrzucenie zgłoszenia jako niespełniającego wymagań tego regulaminu.
 4. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie za pośrednictwem operatora pocztowego POCZTY POLSKIEJ S.A. na adres siedziby Organizatora wypełnionego formularza wraz z 10 (słownie: dziesięcioma) oryginalnymi kodami weterynaryjnymi w języku polskim wyciętymi z opakowań zanęt wędkarskich znajdujących się w ofercie Organizatora, które nabyte zostały w okresie wskazanym w par. 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Kody weterynaryjne z opakowań, które nie są w języku polskim nie biorą udziału w Loterii.
 5. Kody weterynaryjne muszą być oryginalne i w sposób trwały przyczepione do formularza zgłoszeniowego poprzez ich przyklejenie bądź przypięcie zszywaczem, zawsze w taki sposób, że możliwe będzie ich przeliczenie bez ich zniszczenia oraz w taki sposób, który umożliwia całościowy ogląd wszystkich kodów.
 6. Kody weterynaryjne muszą być wycięte w takiej wielkości jakiej jest ramka na opakowaniu zanęty.
 7. Formularz zgłoszeniowy może zawierać tylko 10 (słownie: dziesięć) kodów weterynaryjnych. W przypadku zebrania przez uczestnika wielokrotności 10 kodów weterynaryjnych, każde kolejne 10 (słownie: dziesięć) kodów może zostać wysłane wraz z kolejnym formularzem zgłoszeniowy.
 8. Formularz powinien zostać zapakowany w białą kopertę w formacie zbliżonym do C5. Koperta nie ma być kolorowana, opatrzona rysunkiem, nie może być też usztywniana ani być kopertą bąbelkową.
 9. Koperta nie może być w żaden sposób dodatkowo obciążana, wypełniana, kolorowana ani w żaden inny sposób modyfikowana. W kopercie znajdować może się wyłącznie formularz zgłoszeniowy i wycięte kody weterynaryjne.
 10. Koperta, poza danymi adresata i nadawcy, powinna zawierać dopisek LOTERIA PROMOCYJNA
 11. Każda koperta może zawierać tylko jeden formularz zgłoszeniowy z 10 kodami weterynaryjnymi. W przypadku jeżeli koperta zawiera mniejszą ilość kodów weterynaryjnych to nie spełnia wymogów i nie może stanowić podstawy do wygrania nagrody. Jeżeli koperta zawiera większą ilość kodów weterynaryjnych niż 10 to bierze udział w grze jednakże takie zgłoszenie może stanowić podstawę do wygrania tylko jednej nagrody, nawet jeżeli zgłoszenie zawiera wielokrotność 10 kodów weterynaryjnych w jednej kopercie.
 12. Wysyłka może nastąpić listem zwykłym lub listem poleconym, wyłącznie za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ S.A.
 13. Prawidłowo złożone zgłoszenie to takie, które zawiera kompletnie i czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii oraz spełnia dodatkowe wymogi, o których mowa w punktach 1-12 powyżej.
 14. Jeżeli przystąpienie do loterii nie spełnia jakiegokolwiek ze wskazanych powyżej warunków, to zostaje wyeliminowane i nie jest to skuteczne zgłoszenie udziału w Loterii i nie stanowi podstawy do uzyskania nagrody.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych przez operatora pocztowego.
 16. Wszystkie nadesłane koperty umieszczane są przez członka Komisji w specjalnie do tego przygotowanej urnie, zabezpieczonej przed jej otwarciem i wyjęciem z niej czegokolwiek.
 17. Każdy Uczestnik może nadesłać więcej formularzy zgłoszeniowych. W przypadku wysłania większej ilości formularzy zgłoszeniowych do Loterii zawierających 10 (słownie: dziesięć) kodów weterynaryjnych, Uczestnik uprawniony jest do otrzymania tylko jednej nagrody I stopnia.

IV. Nagrody

W Loterii przewidziano następujące nagrody:

 1. 3 (słownie: trzy) nagrody- łodzie wędkarskie Semper model 440XT o wartości 14 449,99 zł brutto każda wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1 606, 00 zł
 2. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość zł brutto 48 167,97 zł.
 3. Żaden zwycięzca nie może otrzymać więcej niż jednej nagrody.

V. Losowanie

 1. W Loterii przewidziano losowanie nagród, które odbędzie się w siedzibie Organizatora tj. przy ul. Szubińskiej 2 w Kruszynie Krajeńskim; 86-005 Białe Błota w dniu 22 października 2018 r. o godzinie 12:00.
 2. Podczas losowania mogę być obecne osoby trzecie, losowanie jest publiczne.
 3. Podczas losowania podawane będą pełne dane osobowe (imię, nazwisko i miejscowość) tylko tych osób, które wyraziły zgodę na podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości jako zwycięzców Loterii. Zwycięzcy, którzy nie wyrazili takiej zgody zostaną podczas losowania wymienieni w ten sposób, że zostanie podane imię oraz miejscowość, z której zwycięzca pochodzi.
 4. Losowanie nagród odbędzie się spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do udziału w Loterii, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział zgłoszenia dokonane za pomocą Poczty Polskiej, które wpłynęły do biura Organizatora nie później niż do dnia 15 października 2018 r.
 5. Z przebiegu losowania Komisja sporządza odpowiednie protokoły dokumentujące ich przebieg.
 6. Nagrody losowane będą w następujący sposób:
  a. Losowania nagród odbywają się poprzez ręczne wylosowanie kopert przez osobę wybraną przez Komisję. Osobą, która będzie dokonywała losowania będzie jakakolwiek osoba obecna podczas losowania, nie wyłączając pracowników Organizatora. Nie może to być osoba będąca członkiem Komisji.
  b. Osoba ta będzie miała zasłonięte oczy w sposób uniemożliwiający dostrzeżenie czegokolwiek.
  c. Pomiędzy losowaniami osoba losująca cały czas będzie miała zasłonięte oczy.
  d. Tuż przed losowaniem Komisja dokona otwarcia urny ze wszystkimi nadesłanymi zgłoszeniami.
  e. Po otwarciu urny, osoba wybrana przez Komisję manualnie wymiesza wszystkie znajdujące się w urnie koperty. Osoba, która będzie dokonywała przemieszania kopert jest inną osobą aniżeli ta, która będzie losowała. Osobą która będzie dokonywała przemieszania kopert będzie jakakolwiek osoba obecna podczas losowania, nie wyłączając pracowników Organizatora. Nie może to być osoba będąca członkiem Komisji.
  f. Osoba, która będzie mieszała koperty również będzie miała zasłonięte oczy w sposób uniemożliwiający dostrzeżenie czegokolwiek.
  g. Po wymieszaniu, osoba losująca wylosuje ręcznie pierwszą kopertę z urny.
  h. Po wylosowaniu członek Komisji odbierze od osoby losującej wylosowaną kopertę i Komisja dokona wstępnej weryfikacji poprawności zgłoszenia, w szczególności formatu i ciężaru koperty i innych elementów, które w myśl tego Regulaminu powinna spełniać koperta.
  i. W przypadku jeżeli ze wstępnej weryfikacji wynika, że koperta nie spełnia warunków określonych w Regulaminie koperta ta zostaje wykluczona z Loterii, co stwierdzone zostanie stosownym protokołem Komisji. W takim przypadku osoba losująca przystępuje do kolejnego losowania.
  j. W przypadku pozytywnej kontroli koperty, Komisja dokona otwarcia wylosowanej koperty i przystąpi do weryfikacji poprawności formularza zgłoszeniowego i udziału danej osoby w Loterii, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  k. W przypadku jeżeli z weryfikacji wynika, że formularz zgłoszeniowy nie spełnia warunków określonych w regulaminie, w szczególności poprzez brak kompletnych kodów weterynaryjnych lub w inny sposób narusza Regulamin, formularz ten zostaje wykluczony z Loterii, co stwierdzone zostanie stosownym protokołem Komisji. W takim przypadku osoba losująca przystępuje do kolejnego losowania.
  l. W przypadku pozytywnej kontroli formularza, Komisja dokona ogłoszenia danych zwycięzcy pierwszej z nagród. Ogłoszenie danych nastąpi wraz z podaniem dokładnych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz miejscowości, z której pochodzi zwycięzca albo z podaniem wyłącznie imienia i miejscowości, z której pochodzi zwycięzca. Zakres danych uzależniony jest od zgody wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym. Po wylosowaniu i ogłoszeniu Komisja umieszcza formularz zgłoszeniowy wraz z kodami i kopertą w osobnej czystej kopercie wraz z zaznaczeniem, że jest to zwycięzca.
  m. Następnie osoba losująca przystępuje do losowania kolejnych dwóch nagród, z zachowaniem powyższych zasad losowania.
  n. W przypadku jeżeli w kolejnych losowaniach wylosowana zostanie już koperta osoby, która wygrała już nagrodę w którymś z poprzednich losowań, koperta ta, jeżeli nie podlega wykluczeniu z loterii zgodnie z niniejszym Regulaminem, zostaje otwarta w celu dokładnej weryfikacji, czy rzeczywiście zachodzi tożsamość osoby, która już wygrała w poprzednim losowaniu. Jeżeli identyczność osoby zostanie potwierdzona, osoba ta nie jest uprawniona do kolejnej nagrody i osoba losująca przystępuje do kolejnego losowania. Tożsamość osób będzie weryfikowana na podstawie takich danych jak: imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail i numer telefonu, które podawane są w formularzu zgłoszeniowym.
  o. Po wylosowaniu wszystkich trzech nagród losowanie dobiega końca.
  p. Wszystkie pozostałe koperty i formularze, tj. zarówno te niewylosowane jak i te wylosowane, a wykluczone z loterii, zostają przez Organizatora zachowane na potrzeby finalizacji Loterii i do zakończenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Po tym okresie zostają trwale zniszczone przez Organizatora.

VI. Zawiadomienie o wygranej i odbiór nagród

 1. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani o wygranej poprzez nadanie, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od losowania, listu poleconego na adres wskazany w formularzu. W terminie 7 dni od doręczenia tej informacji zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia terminu i warunków odbioru nagrody.
 2. Dodatkowo do sposobu poinformowania wskazanego powyżej Organizator zawiadomi zwycięzców poprzez nadanie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wyniki losowania dostępne będą na stronie Organizatora pod adresem www.firmadragon.pl/sponsoring/loteria oraz fanpage'u marki Organizatora pod adresem www.facebook.com/firmadragonpl/ . W obu wskazanych miejscach wyniki będą dostępne od dnia 22 października 2018 r. do dnia 19 listopada 2018 r. roku. Zakres danych osobowych zawartych w wynikach losowania będzie zależny od tego czy dany zwycięzca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie czy też jej nie wyrazi.
 4. Nagrody będą do odbioru w siedzibie Organizatora w dniach od 29 października 2018 r. roku do dnia 31 grudnia 2018 r. po wcześniejszym zawiadomieniu o planowanym terminie odbioru. Zawiadomienie powinno być dokonane z co najmniej 5 (słownie: pięć) dniowym wyprzedzeniem.
 5. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dokumentu tożsamości, w którym dane są tożsame z danymi podanymi w formularzu oraz po podpisaniu wymaganych prawem dokumentów, w tym protokołu odbioru nagrody.
 6. Zwycięzcy zobowiązani są odebrać nagrody na koszt własny.
 7. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.
 8. Brak odbioru nagrody do dnia 15 stycznia 2018 r., pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania nadanego listem poleconym (poza zawiadomieniem o wygranej, o którym mowa w ust. 1 powyżej) równoznaczny jest z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń ze strony zwycięzcy. W przypadku braku odbioru nagród przez zwycięzców nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
 9. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia pisemne zaświadczenia o uzyskanej wygranej, z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn.zm.)
 10. Przed wydaniem nagrody Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia potwierdzającego, że nie należy do grona osób wskazanych w punkcie III.2 regulaminu.
 11. Gdy okaże się, że zachodzi tożsamość osoby, o której mowa w par. V ust. 6 pkt. n Regulaminu pomimo rozbieżności danych w formularzu to osoba ta nie jest uprawniona do wygrania drugiej nagrody zgodnie z par. IV ust. 3 Regulaminu i nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
 12. Gdyby okazało się, że zwycięzcą loterii jest osoba wyłączona z udziału w loterii zgodnie z niniejszym regulaminem, traci ona prawo do nagrody i nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
 13. Przed wydaniem nagrody zwycięzca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, że opakowania zanęt, z których wycięte zostały kody weterynaryjne i przesłane wraz z formularzem zgłoszeniowym nabyte były w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. Brak podpisania tego oświadczenia skutkuje wyłączeniem z udziału w loterii, a zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania nagrody na okres 30 dni w przypadku jeżeli poweźmie wątpliwość co do tego czy zwycięzca powinien otrzymać nagrodę, w szczególności czy nie jest jakąś z osób podlegającą wyłączeniu z Loterii na mocy niniejszego regulaminu. W terminie wskazanym powyżej zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające i dopiero po stwierdzeniu braku sprzeczności z regulaminem nagroda zostanie wydana.

VII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane w celach urządzenia i przeprowadzenia Loterii, w tym do udziału w losowaniu, wydaniu nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii jest dobrowolna jednakże jest niezbędna do wzięcia w niej udziału.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii zawiera formularz zgłoszeniowy. Formularz zawiera również klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych w innym celu aniżeli sam udział w Loterii jednakże nie jest obowiązkowa, lecz dobrowolna i nie musi zostać wyrażona w celu udziału w Loterii.
 3. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i zgodnie z ewentualnymi nowymi aktami prawnymi, które będą obowiązywały w okresie trwania Loterii. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. spółka Design-Fishing Sp. z o. o. z siedzibą, Kruszynie Krajeńskim, ul. Szubińska 2, 96-005 Białe Błota. Dane będą wykorzystywane do celów udziału i przeprowadzenia Loterii zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Loterii. Przekazane dane nie będą nikomu udostępniane poza podmiotami, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Loterii. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Dane będą przetwarzane w czasie trwania Loterii, nie dłużej jednak niż nakazują przepisy prawa w celu zapewnienia prawidłowej sprawozdawczości po zakończeniu Loterii oraz przeprowadzenia i zakończenia postępowania reklamacyjnego. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres pięciu lat liczony od końca roku w którym zakończono Loterię albowiem jest to niezbędne do udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje skarga na niewłaściwe przetwarzanie kierowana do właściwego organu nadzorczego.

VIII. Kwestie podatkowe

 1. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 2. Organizator oświadcza, że w ramach niniejszej loterii promocyjnej, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 200) oraz przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165.) zwycięzca zobowiązany jest do zapłaty podatku od wygranej jeżeli wygrana w loterii jest wyższa aniżeli 2280 zł. Organizator pobierze należny zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości wygranej i przekaże go do odpowiedniego urzędu skarbowego.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 12 listopada 2018 r. na adres siedziby Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki (w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera) lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście na adres siedziby Organizatora.
 3. Reklamacja powinna obowiązkowo zawierać dopisek na kopercie „REKLAMACJA - LOTERIA PROMOCYJNA ZANĘT DRAGON I MEGA BAITS 2018”.
 4. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz. U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. Dodatkowo pisemna reklamacja powinna zawierać również dokładny opis i powód reklamacji.
 5. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej doręczenia.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.
 7. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienie ulega zawieszeniu od dnia wniesienia reklamacji do dnia odpowiedzi na reklamację.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
 3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii.
TOP