SPONSORING

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE POSTANOWIENIA PRZED WYSŁANIEM PROŚBY SPONSORINGOWEJ.

Ogólne warunki udzielania sponsoringu wydarzeń wędkarskich przez Design Fishing Sp. z o. o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sponsorem w rozumieniu niniejszego dokumentu jest Design Fishing Spółka z o. o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000060160 (dalej Sponsor albo Spółka).
 2. Niniejsze Ogólne warunki udzielania sponsoringu wydarzeń wędkarskich (dalej OWU) przez Sponsora określają wyłącznie ogólny zarys warunków na jakich Spółka przyjmuje prośby o udzielenie sponsoringu oraz podstawowe założenia sponsoringu w przypadku woli jego udzielenia wybranemu przez Spółkę podmiotowi. Każdorazowo szczegółowy zakres sponsoringu oraz jego warunki określane będą w umowie sponsorskiej zawieranej przez Spółkę z podmiotem sponsorowanym.
 3. Sponsoring prowadzony przez Spółkę obejmuje wydarzenia wędkarskie prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przyjmowanie zgłoszeń o udzielenie sponsoringu

 1. Prośby o udzielenie sponsoringu (zgłoszenia) przyjmowane będą tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, tj. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sponsoring@firmadragon.pl oraz listem poleconym na adres siedziby spółki z dopiskiem „sponsoring”.
 2. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy transmisji danych i działanie dostawców poczty i usług internetowych skutkujące brakiem otrzymania zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia muszą być dokonywane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, który występuje z prośbą o udzielenie sponsoringu.
 4. Prośby o udzielenie sponsoringu mogą być składane wyłącznie w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca każdego roku. Zgłoszenia uznaje się za złożone, jeżeli w wyznaczonym powyżej terminie zostaną doręczone na wskazane powyżej adres e-mailowy lub adres siedziby spółki. Prośby złożone poza powyższym okresem nie będą rozpatrywane.
 5. Prośba musi zostać złożona minimum 30 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, prośby złożone w krótszym okresie nie będą rozpatrywane.
 6. W zgłoszeniu muszą być zawarte pełne dane podmiotu zwracającego się z prośbą o udzielenie sponsoringu.
 7. Prośba musi zawierać pełne informacje odnośnie planowanych zawodów, tj. miejsce wydarzenia, rodzaj zawodów (spinningowe, spławikowe, trollingowe itd.), planowaną liczbę uczestników, datę, osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy sponsoringowej.
 8. Zgłoszenie musi być kompletne i zawarte w jednym liście lub wiadomości e-mailowej. Nie dopuszcza się składania próśb na jedno wydarzenie w kilku listach czy wiadomościach e-mail.
 9. W przypadku woli zgłoszenia próśb na sponsorowanie większej ilości wydarzeń, każda z nich musi być zawarta w odrębnym liście poleconym/ wiadomości e-mail.
 10. Zgłoszenia, które nie będą w zgodzie z powyższymi postanowieniami lub nie będą zawierały kompletnych danych, o których mowa powyżej nie podlegają uzupełnieniu i nie będą rozpatrywane.

§ 3. Podstawowe warunki udzielenia sponsoringu

 1. Każdorazowo decyzja dotycząca udzielenia lub odmowy sponsoringu jest swobodną decyzją Sponsora i jest on jedynym podmiotem decydującym o podjęciu się sponsorowania. Podmiot dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest każdorazowo zastosować się do tej decyzji.
 2. Wysłanie prawidłowej i kompletnej prośby o udzielenie sponsoringu nie rodzi obowiązku Sponsora do udzielenia sponsoringu ani nie powoduje powstania po stronie podmiotu składającego żadnego roszczenia o zawarcie umowy sponsorskiej.
 3. Sponsor zastrzega sobie prawo do udzielania wyłącznie pozytywnych decyzji co do udzielenia sponsoringu, w szczególności nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi negatywnych oraz ich uzasadniać.
 4. Nie udziela się sponsoringu podmiotom, które wcześniej były sponsorowane, a nie wywiązały się z umowy sponsoringowej lub innych ustaleń, w szczególności w zakresie obowiązków towarzyszących sponsoringowi, tj. w zakresie zamieszczania znaków towarowych lub zwrotu banerów reklamowych.
 5. W przypadku woli udzielenia sponsoringu to Sponsor decyduje o możliwym jego zakresie i formie.

§ 4. Ogólne założenia współpracy Sponsora z podmiotem sponsorowanym

 1. Szczegółowe kwestie co do zakresu sponsoringu i współpracy w tym zakresie określać będzie umowa, a poniższe postanowienia stanowią wyciąg najważniejszych założeń.
 2. Każda pozytywnie rozpatrzona przez Sponsora prośba o udzielenie sponsoringu powoduje konieczność zawarcia umowy sponsorskiej przedstawionej przez Sponsora oraz umowy bezpłatnego najmu banerów reklamowych.
 3. Każdorazowo umowa sponsorska zobowiązywać będzie sponsorowanego m.in. do wywieszenia określonej ilości banerów udostępnionych przez Sponsora oraz do upubliczniania głównego znaku towarowego Sponsora lub innych jeszcze znaków towarowych produktów znajdujących się w ofercie Sponsora. Sponsorowany podmiot, zobowiązany będzie również do zamieszczania znaków towarowych, o których mowa powyżej, na łamach mediów społecznościowych, i/lub gazety lokalnej/wędkarskiej, i/lub na plakatach reklamujących wydarzenie. Ponadto, w trosce o aspekt wizerunkowy sponsorowanego wydarzenia, podmiot sponsorowany zobowiązany będzie zachować wszystkie wymogi związane z bezpieczeństwem wydarzenia, a ponadto z dokumentowaniem imprezy, w szczególności w zakresie prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych.
 4. Banery objęte umową najmu zawartą ze Sponsorem zostaną przekazane sponsorowanemu podmiotowi przesyłką kurierską. Zwrot banerów następować będzie na adres siedziby Sponsora również przesyłką kurierską, na koszt i ryzyko podmiotu sponsorowanego.
 5. Banery oraz towary, które przekaże Sponsor w ramach umowy sponsorskiej zostaną nadane na adres podmiotu sponsorowanego dopiero po otrzymaniu przez Sponsora podpisanego przez sponsorowanego oryginału umowy sponsorskiej oraz umowy najmu banerów.
 6. Niezwrócenie banerów w terminie 14 dni od dnia kończącego sponsorowane wydarzenie skutkować będzie koniecznością uiszczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy baner.
 7. Niedopełnienie obowiązków marketingowych uregulowanych w umowie, a sygnalizowanych w punkcie 3. powyżej, w szczególności poprzez zaniechanie wywieszenia banerów i brak publikacji znaków towarowych skutkować będzie koniecznością uiszczenia kary umownej w wysokości równowartości hurtowej ceny towarów przekazanych przez Sponsora. Kara umowna będzie należna za każdy przypadek braku realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, a które dookreślone zostaną w umowach.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWU nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń ani nie kreują żadnych zobowiązań pomiędzy Sponsorem a jakimkolwiek innym podmiotem.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWU, a późniejszą umową sponsorską lub umową najmu banerów, obowiązują postanowienia umów.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z późniejszymi umowami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sponsora.
 4. Niniejsze OWU obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Zarząd Sponsora i obowiązują do dnia ich uchylenia lub zmiany.